Opći uvjeti

Ponosni smo što smo povezani s oznakom kvalitete Webwinkelkeur. Stoga se strogo pridržavamo uvjeta i odredbi etikete kako biste mogli kupiti audio proizvode na pouzdanoj web stranici.

Sadržaj:

Članak 1. - Definicije.

Članak 2. - Identitet poduzetnika

Članak 3. - Primjenjivost

Članak 4. - Ponuda

Članak 5. - Sporazum

Članak 6. - Pravo na povlačenje

Članak 7. - Troškovi u slučaju povlačenja

Članak 8 - Isključenje prava na povlačenje

Članak 9 - Cijena

Članak 10 - Sukladnost i jamstvo

Članak 11. - Dostava i izvršenje

Članak 12. Trajanje transakcija: trajanje, prekid i produženje

Članak 13 - Plaćanje

Članak 14. - Postupak za pritužbe

Članak 15 - Sporovi

Članak 16. - Dodatne ili drugačije odredbeČlanak 1. - Definicije

U ovim uvjetima i odredbama primjenjuju se sljedeće definicije:

Razdoblje odgode: razdoblje unutar kojeg potrošač može iskoristiti svoje pravo na odustanak;
Potrošač: fizička osoba koja ne obavlja djelatnost, a s poduzetnikom sklapa ugovor na daljinu;
Dan: kalendarski dan;
Trajanje transakcije: ugovor na daljinu koji se odnosi na niz proizvoda i/ili usluga, čija je obveza isporuke i/ili kupnje vremenski raspoređena;
Trajni medij: svako sredstvo koje potrošaču ili poduzetniku omogućuje pohranjivanje informacija upućenih njemu osobno na način koji omogućuje buduće konzultacije i nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija.
Pravo na odustanak: mogućnost potrošača da odustane od ugovora na daljinu unutar razdoblja za hlađenje;
Model obrasca: model obrasca za odustanak koji je poduzetnik stavio na raspolaganje, a potrošač ga može ispuniti kada želi ostvariti svoje pravo na odustanak.
Poduzetnik: fizička ili pravna osoba koja potrošačima nudi proizvode i/ili usluge na daljinu;
Ugovor na daljinu: ugovor kojim se u okviru sustava koji organizira poduzetnik za prodaju proizvoda i/ili usluga na daljinu, do zaključenja ugovora, isključivo koristi jedna ili više tehnika za komunikaciju na daljinu;
Tehnika komunikacije na daljinu: sredstvo koje se može koristiti za sklapanje ugovora, a da se potrošač i poduzetnik ne nalaze u istoj prostoriji u isto vrijeme.
Opći uvjeti poslovanja: ovi Opći uvjeti poslovanja poduzetnika.


Članak 2. - Identitet poduzetnika

Stengo BV - Westone Audio;

De Nieuwe Erven 3;

5431 NV Cuijk;

Broj telefona: +31 85-048 88 16 [9:00-17:00];

E-mail adresa: Info@westoneaudio.eu;

Gospodarska komora broj: 82455082;

PDV identifikacijski broj: NL862477517B01

Ako djelatnost poduzetnika podliježe odgovarajućem režimu licenciranja: podaci o nadzornom tijelu:

Ako poduzetnik obavlja reguliranu profesiju:

strukovna udruga ili organizacija kojoj pripada;
stručni naziv, mjesto u EU-u ili Europskom gospodarskom prostoru gdje je dodijeljen;
upućivanje na profesionalna pravila koja se primjenjuju u Nizozemskoj i naznake gdje i kako se tim profesionalnim pravilima može pristupiti.

 

Članak 3. - Primjenjivost

Ovi opći uvjeti odnose se na svaku ponudu poduzetnika te na svaki ugovor i narudžbu na daljinu zaključenu između poduzetnika i potrošača.
Prije sklapanja ugovora na daljinu potrošaču će biti dostupan tekst ovih općih uvjeta. Ukoliko to razumno nije moguće, prije sklapanja ugovora na daljinu bit će naznačeno da su opći uvjeti dostupni na uvid u prostorijama poduzetnika te će se potrošaču na zahtjev dostaviti bez naknade u najkraćem mogućem roku.
Ako je ugovor na daljinu sklopljen elektroničkim putem, bez obzira na prethodni stavak, a prije sklapanja ugovora na daljinu, tekst ovih općih uvjeta će potrošaču biti dostupan elektroničkim putem na način da ga potrošač može jednostavno pohraniti na izdržljivi nosač podataka. Ukoliko to razumno nije moguće, prije sklapanja ugovora na daljinu bit će naznačeno gdje se opći uvjeti mogu pregledati elektronički te da će se na zahtjev potrošača isti poslati elektroničkim putem ili na drugi način bez naknade.
U slučaju da se uz ove opće uvjete primjenjuju posebni uvjeti proizvoda ili usluge, drugi i treći stavak primjenjuju se mutatis mutandis, a u slučaju proturječnih općih uvjeta potrošač se uvijek može osloniti na primjenjivu odredbu koja je za njega najpovoljnija .
Ako jedna ili više odredbi u ovim općim uvjetima u bilo kojem trenutku postanu potpuno ili djelomično ništavne ili poništene, onda ugovor i ovi uvjeti za ostatak ostaju na snazi, a dotična odredba bit će zamijenjena zajedničkim dogovorom odmah odredbom koja obuhvaća opseg izvorniku što je moguće bliže.
Situacije koje nisu predviđene ovim općim uvjetima trebaju se procijeniti 'u duhu' ovih općih uvjeta.
Nejasnoće oko tumačenja ili sadržaja jedne ili više odredbi naših uvjeta moraju se tumačiti 'u duhu' ovih općih uvjeta.


Članak 4. - Ponuda

Ako ponuda ima ograničeno razdoblje valjanosti ili je podložna uvjetima, to će biti izričito navedeno u ponudi.
Ponuda je neobvezujuća. Poduzetnik ima pravo mijenjati i prilagođavati ponudu.
Ponuda sadrži potpun i točan opis ponuđenih proizvoda i/ili usluga. Opis je dovoljno detaljan da potrošač može pravilno ocijeniti ponudu. Ako poduzetnik koristi slike, one su pravi odraz ponuđenih proizvoda i/ili usluga. Očite pogreške ili očite greške u ponudi ne obvezuju poduzetnika.
Sve slike, specifikacije i podaci u ponudi su indikativni i ne mogu dovesti do naknade štete ili raskida ugovora.
Slike proizvoda su pravi prikaz ponuđenih proizvoda. Operater ne može jamčiti da prikazane boje točno odgovaraju stvarnim bojama proizvoda.
Svaka ponuda sadrži takve podatke da je potrošaču jasno koja prava i obveze prate prihvaćanje ponude. Ovo se posebno tiče
posebno:
cijena s porezima;
mogući troškovi otpreme;
način na koji će se ugovor zaključiti i koje su radnje za to potrebne;
je li pravo na povlačenje primjenjivo ili ne;
način plaćanja, dostave i izvršenja ugovora;
razdoblje za prihvaćanje ponude ili razdoblje u kojem poduzetnik garantira cijenu;
visinu tarife za komunikaciju na daljinu ako se troškovi korištenja tehnike za komunikaciju na daljinu obračunavaju na osnovi različitoj od redovne osnovne tarife za korišteno sredstvo komunikacije;
arhivira li se ugovor nakon sklapanja i ako jest, na koji ga način potrošač može pregledati;
način na koji potrošač prije sklapanja ugovora može provjeriti podatke koje je naveo u okviru ugovora i po želji ih vratiti;
sve jezike osim nizozemskog na kojima se može sklopiti ugovor;
kodeksi ponašanja kojima trgovac podliježe i način na koji se potrošač može elektronički obratiti tim kodeksima ponašanja; i
minimalno trajanje ugovora na daljinu u slučaju transakcije trajanja.
Po izboru: dostupne veličine, boje, vrsta materijala.

 

Članak 6. - Pravo na povlačenje

Po isporuci proizvoda:

Prilikom kupnje proizvoda potrošač ima mogućnost raskida ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana. Ovo razdoblje za razmišljanje počinje dan nakon što potrošač ili predstavnik kojeg je potrošač prethodno odredio i s kojim je upoznao poduzetnika primi proizvod.
Tijekom razdoblja razmišljanja, potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. On će samo raspakirati ili koristiti proizvod u onoj mjeri u kojoj je potrebno da procijeni želi li zadržati proizvod. Ako iskoristi svoje pravo na povlačenje, poduzetniku će vratiti proizvod sa svom isporučenom dodatnom opremom i - ako je razumno moguće - u izvornom stanju i pakiranju, u skladu s razumnim i jasnim uputama koje je dostavio poduzetnik.
Ukoliko potrošač želi iskoristiti svoje pravo na odustanak, dužan je o tome obavijestiti poduzetnika u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda. Potrošač to mora dati do znanja pomoću uzorka obrasca. Nakon što je potrošač dao do znanja da želi iskoristiti svoje pravo na odustanak, kupac mora vratiti proizvod u roku od 14 dana. Potrošač mora dokazati da je isporučena roba pravodobno vraćena, primjerice dokazom o otpremnici.
Ukoliko kupac nije izrazio namjeru korištenja prava na odustanak ili nije vratio proizvod poduzetniku nakon isteka roka iz stavka 2. i 3., kupnja je činjenica.
U slučaju pružanja usluga:

Uz isporuku usluga, potrošač ima mogućnost raskinuti ugovor bez obrazloženja u roku od najmanje 14 dana, računajući od dana sklapanja ugovora.
Kako bi iskoristio svoje pravo na odustanak, potrošač će se pridržavati razumnih i jasnih uputa koje je poduzetnik dao u ponudi i/ili najkasnije prilikom dostave.


Članak 7. - Troškovi u slučaju povlačenja

Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustajanje, najviše trošak povrata pošiljke pada na njegov račun.
Ukoliko je potrošač uplatio iznos, poduzetnik će taj iznos vratiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od odustajanja. Ovo podliježe uvjetu da je trgovac već primio proizvod ili da se može pružiti uvjerljiv dokaz o potpunom povratu. Povrat će se izvršiti istim načinom plaćanja koji koristi potrošač, osim ako potrošač izričito ne odobri drugi način plaćanja.
Ako je proizvod oštećen nepažljivim rukovanjem od strane potrošača, potrošač je odgovoran za eventualno umanjenje vrijednosti proizvoda.
Potrošač ne može biti odgovoran za amortizaciju proizvoda kada poduzetnik nije dostavio sve zakonom propisane podatke o pravu na odustanak, to se treba dogoditi prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.


Članak 8. - Isključenje prava na odustajanje.

Poduzetnik može isključiti potrošačevo pravo na odustanak za proizvode kako je opisano u stavcima 2. i 3. Isključenje prava na odustanak vrijedi samo ako je to poduzetnik jasno naveo u ponudi, barem na vrijeme za sklapanje ugovora.
Isključenje prava na odustajanje moguće je samo za proizvode
koje je izradio poduzetnik prema specifikacijama potrošača;
koji su očito osobne prirode;
Koji se po svojoj prirodi ne mogu vratiti;
Koji se brzo kvare ili stare;
čija je cijena podložna fluktuacijama na financijskom tržištu koje su izvan kontrole Poduzetnika;
Za pojedinačne novine i časopise;
za audio i video snimke i računalni softver na kojem je potrošač slomio pečat.
za higijenske proizvode kod kojih je potrošač slomio pečat.
Isključenje prava na odustanak moguće je samo za usluge
koji se odnose na smještaj, prijevoz, ugostiteljstvo ili aktivnosti u slobodno vrijeme koje će se obavljati na određeni datum ili tijekom određenog razdoblja;
Od kojih je isporuka započela uz izričitu suglasnost potrošača prije isteka roka za odustanak;
Što se tiče klađenja i lutrije.

 

 

Članak 9 - Cijena

Tijekom razdoblja valjanosti navedenog u ponudi, cijene ponuđenih proizvoda i/ili usluga neće biti povećane, osim za promjene cijena zbog promjene stopa PDV-a.
Iznimno od prethodnog stavka, poduzetnik može nuditi proizvode ili usluge čije su cijene podložne fluktuacijama na financijskom tržištu i na koje poduzetnik nema utjecaja, s promjenjivim cijenama. Ova veza s fluktuacijama i činjenica da su sve navedene cijene ciljane cijene bit će navedene u ponudi.
Povećanja cijena unutar 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora dopuštena su samo ako su rezultat zakonskih propisa ili odredbi.
Povećanja cijena od 3 mjeseca nakon zaključenja sporazuma dopuštena su samo ako je poduzetnik to odredio i:
rezultat su zakonskih propisa ili odredbi; ili
potrošač je ovlašten raskinuti ugovor danom stupanja na snagu povećanja cijene.
Cijene navedene u ponudi proizvoda ili usluga uključuju PDV.
Sve cijene podložne su tiskarskim i slovnim greškama. Ne preuzima se odgovornost za posljedice tiskarskih i slovnih pogrešaka. U slučaju tiskarskih i slovnih pogrešaka, poduzetnik nije dužan isporučiti proizvod prema netočnoj cijeni.


Članak 10. - Sukladnost i jamstvo

Poduzetnik jamči da su proizvodi i/ili usluge u skladu s ugovorom, specifikacijama navedenim u ponudi, razumnim zahtjevima pouzdanosti i/ili upotrebljivosti te postojećim zakonskim odredbama i/ili državnim propisima na dan sklapanja ugovora. . Ako je dogovoreno, poduzetnik također jamči da je proizvod prikladan za drugu od normalne uporabe.
Jamstvo koje daje poduzetnik, proizvođač ili uvoznik ne utječe na zakonska prava i zahtjeve koje potrošač temeljem ugovora prema poduzetniku može isticati.
Eventualne nedostatke ili neispravno isporučene proizvode potrebno je pismeno prijaviti poduzetniku u roku od 4 tjedna od isporuke. Povrat proizvoda mora biti u originalnoj ambalaži iu novom stanju.
Jamstveni rok poduzetnika odgovara jamstvenom roku proizvođača. Međutim, poduzetnik nikada nije odgovoran za konačnu prikladnost proizvoda za svaku pojedinačnu primjenu od strane potrošača, niti za bilo kakve savjete u vezi s uporabom ili primjenom proizvoda.
Jamstvo se ne odnosi ako:
potrošač je sam popravio i/ili modificirao isporučene proizvode ili ih je dao popraviti i/ili modificirati trećim osobama;
su isporučeni proizvodi izloženi neuobičajenim uvjetima ili se s njima postupalo na drugi način nemarno ili suprotno uputama poduzetnika i/ili na pakiranju;
neispravnost je u cijelosti ili djelomično rezultat propisa koje je vlada postavila ili će postaviti u vezi s prirodom ili kvalitetom korištenih materijala.

 

Članak 11. - Dostava i izvršenje

Tvrtka će s najvećom mogućom pažnjom voditi računa o primanju i izvršavanju narudžbi proizvoda te ocjenjivanju zahtjeva za pružanje usluga.
Mjesto isporuke je adresa koju je potrošač dao na znanje tvrtki.
Sukladno navedenom u stavku 4. ovog članka, tvrtka će primljene narudžbe izvršavati žurno, a najkasnije u roku od 30 dana, osim ako potrošač nije pristao na dulji rok isporuke. U slučaju da isporuka kasni ili narudžba nije ili je samo djelomično izvršena, kupac o tome dobiva obavijest najkasnije u roku od 30 dana od dana narudžbe. Potrošač u tom slučaju ima pravo raskinuti ugovor bez troškova. Potrošač nema pravo na naknadu štete.
Svi rokovi isporuke su okvirni. Potrošač ne može steći nikakva prava iz bilo kojih navedenih uvjeta. Prekoračenje roka ne daje potrošaču pravo na naknadu štete.
U slučaju prestanka poslovanja sukladno stavku 3. ovoga članka, poduzetnik će potrošaču izvršiti povrat uplaćenog iznosa u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prestanka poslovanja.
Ukoliko se isporuka naručenog proizvoda pokaže nemogućom, poduzetnik će se potruditi osigurati zamjenski artikl. Najkasnije pri isporuci bit će jasno i razumljivo javljeno da se zamjenski artikl isporučuje. Kod zamjenskih artikala ne može se isključiti pravo na povlačenje. Troškove svake povratne pošiljke snosi poduzetnik.
Rizik oštećenja i/ili gubitka proizvoda snosi poduzetnik do trenutka isporuke potrošaču ili prethodno imenovanom i obaviještenom predstavniku poduzetnika, osim ako nije drugačije izričito ugovoreno.


Članak 12. Trajanje transakcija: trajanje, prekid i produženje

Završetak

Potrošač može ugovor na neodređeno vrijeme, a koji se proteže na redovitu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluge, u svakom trenutku raskinuti sukladno dogovorenim raskidnim pravilima i otkaznim rokom do mjesec dana.
Potrošač može raskinuti ugovor na određeno vrijeme koji je sklopljen za redovitu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga u bilo kojem trenutku po isteku određenog roka u skladu s važećim pravilima o raskidu i otkaznom roku koji ne prelazi jedan mjesec.
Potrošač može raskinuti ugovore iz prethodnih stavova:
raskinuti u bilo kojem trenutku i ne biti ograničen na raskid u određeno vrijeme ili razdoblje;
barem ih raskinuti na isti način kako ih je on sklopio;
uvijek raskinuti uz isti otkazni rok koji je poduzetnik sam sebi odredio.
Obnova

Ugovor na određeno vrijeme koji je sklopljen za redovitu opskrbu proizvodima (uključujući električnu energiju) ili uslugama ne može se prešutno produljiti ili obnoviti na određeno vrijeme.
Iznimno od prethodnog stavka, ugovor na određeno vrijeme koji je sklopljen za redovitu dostavu dnevnih vijesti i tjednih novina i časopisa može se prešutno obnoviti na određeno vrijeme ne duže od tri mjeseca, ako potrošač može raskinuti ovaj obnovljeni ugovor pred kraj obnove s otkaznim rokom ne duljim od mjesec dana.
Ugovor na određeno vrijeme sklopljen za redovitu isporuku proizvoda ili usluga može se prešutno produžiti na neodređeno vrijeme samo ako ga potrošač može raskinuti u bilo koje vrijeme uz otkazni rok ne duži od mjesec dana i otkazni rok ne dulji od tri mjeseca u slučaju da se ugovor proteže na redovitu, a rjeđe od jednom mjesečno, dostavu dnevnih, informativnih i tjednih novina i časopisa.
Ugovor s ograničenim trajanjem za redovitu opskrbu probnim danima, novinama i časopisima (probna ili uvodna pretplata) ne nastavlja se prešutno i prestaje automatski na kraju probnog ili uvodnog razdoblja.
Trajanje

Ako ugovor traje dulje od godinu dana, nakon isteka godine dana potrošač može u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor uz otkazni rok do mjesec dana, osim ako razumnost i poštenje ne protive raskidu prije isteka ugovorenog roka.

 

Članak 13 - Plaćanje

Osim ako nije drugačije dogovoreno, iznose koje potrošač duguje treba platiti u roku od 7 radnih dana nakon početka razdoblja za razmišljanje kako je navedeno u članku 6. stavku 1. U slučaju sporazuma o pružanju usluge, ovo razdoblje počinje nakon što potrošač dobio potvrdu dogovora.
Potrošač je dužan poduzetniku odmah prijaviti netočnosti podataka o plaćanju koje je dao ili naveo.
U slučaju neplaćanja od strane potrošača, poduzetnik ima pravo, uz zakonska ograničenja, potrošaču naplatiti razumne troškove koje je unaprijed najavio.


Članak 14. - Postupak za pritužbe

Poduzetnik ima dovoljno javno razrađen žalbeni postupak te postupa s pritužbama u skladu s tim reklamacijskim postupkom.
Prigovor na izvršenje ugovora mora se podnijeti poduzetniku u roku od 7 dana potpuno i jasno opisan, nakon što potrošač utvrdi nedostatke.
Na prigovore podnesene poduzetniku će se odgovoriti u roku od 14 dana od dana zaprimanja. Ukoliko prigovor zahtijeva predvidivo dulje vrijeme obrade, poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s obavijesti o primitku i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.
Ukoliko se prigovor ne može riješiti sporazumno, nastaje spor koji je predmet postupka rješavanja sporova.
Za reklamacije potrošač se prvo treba obratiti poduzetniku. Ako je trgovina povezana sa Stichting WebwinkelKeur i pritužbe koje nije moguće riješiti zajedničkim dogovorom, potrošač se treba obratiti Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), koji će besplatno posredovati. Provjerite ima li ova trgovina trenutno članstvo putem https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Ako i dalje nema rješenja, potrošač ima mogućnost da njegov prigovor riješi neovisna arbitražna komisija koju imenuje Stichting WebwinkelKeur, odluka je obvezujuća i s tom obvezujućom odlukom suglasni su i poduzetnik i potrošač. Podnošenje spora ovom odboru za sporove povezani su s troškovima koje potrošač treba platiti odboru. Pritužbe je moguće podnijeti i putem europske ODR platforme (http://ec.europa.eu/odr).
Žalba ne suspendira obveze poduzetnika, osim ako poduzetnik pismeno ne navede drugačije.
Ukoliko se reklamacija ocijeni opravdanom od strane poduzetnika, poduzetnik će, prema vlastitom nahođenju, bez naknade zamijeniti ili popraviti isporučene proizvode.

 


Članak 15 - Sporovi

Na ugovore između poduzetnika i potrošača na koje se odnose ovi opći uvjeti primjenjuje se samo nizozemsko pravo. Čak i ako potrošač boravi u inozemstvu.
Bečka kupoprodajna konvencija se ne primjenjuje.


Članak 16. - Dodatne ili drugačije odredbe

Dodatne ili drugačije odredbe ovih općih uvjeta ne smiju ići na štetu potrošača te ih treba evidentirati u pisanom obliku ili na način da se potrošaču na dostupan način mogu pohraniti na trajnom mediju.

Postavke kolačića na ovoj web stranici postavljene su na "dopusti sve kolačiće" kako bi vam pružili najbolje iskustvo. Kliknite prihvati kolačiće za nastavak korištenja stranice.
Uspješno ste se pretplatili!
Ova je e-pošta registrirana